Projekt bez nazwy

การบริหารธุรกิจ

ทำการจดทะเบียนบริษัทของคุณอย่างถูกต้อง

การดำเนินธุรกิจในประเทศไทยสามารถดำเนินการในนามของบุคคลธรรมดาหรือบริษัทก็ได้

นิติบุคคลแต่ละประเภทจำเป็นต้องจดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

ข้อกำหนดการลงทะเบียนและการจำกัดเวลาจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับนิติบุคคล

เราจะช่วยระบุในใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ และวัตถุประสงค์การจดทะเบียนบริษัทของคุณอย่างถูกต้อง

การระบุในใบอนุญาตที่จำเป็นสำหรับธุรกิจของคุณ

ในประเทศไทย ธุรกิจบางประเภทจำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือใบอนุญาตเฉพาะ การทำธุรกิจโดยไม่มีใบอนุญาตนั้นผิดกฎหมาย

ตัวอย่างใบอนุญาตที่จำเป็นในการเริ่มต้นธุรกิจในประเทศไทย:

 • ใบอนุญาตประเภทอาหาร
 • ใบอนุญาตประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
 • ใบอนุญาตอาหารและยา (อย.)
 • ใบอนุญาตนำเข้า / ส่งออก
 • ใบอนุญาตการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

การจัดการบัญชีและการเงิน

 • การทำบัญชีการเงิน: เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินเพื่อรายงานข้อมูลต่อผู้ใช้ภายนอก เช่น หน่วยงานรัฐบาล เจ้าหนี้ ธนาคาร และนักลงทุน
 • การจัดการบัญชี: เป็นการให้ข้อมูลทางการเงินแก่ผู้ใช้ภายใน เช่น พนักงานและผู้บริหาร
 • การทำบัญชีต้นทุน: เป็นการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ต้นทุน การบัญชีต้นทุนเป็นการอธิบายต้นทุนของฟังก์ชั่น ผลิตภัณฑ์ และการดำเนินงานต่างๆ ของบริษัท
 • การจัดทำงบประมาณ การวางแผนและการคาดการณ์: การจัดการทางการเงินเกี่ยวข้องกับการจัดการความต้องการของบริษัท
 • การสร้างงบประมาณและแผนและการคาดการณ์ผลลัพธ์ที่ บริษัท คาดหวัง การรายงานทางการเงิน: การรายงานทางการเงินมีความสำคัญต่อการจัดการทางการเงินเพราะช่วยในการตัดสินใจ
 • การตัดสินใจทางการเงิน: การจัดการทางการเงินเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจทางการเงินที่หลากหลายรวมถึงตัวเลือกการลงทุนและเงินปันผล
 • การควบคุมทางการเงิน: การจัดการทางการเงินช่วยให้ บริษัท ได้รับเงินทุนจากแหล่งที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังช่วยให้มั่นใจว่ามีการใช้ทรัพยากรทางการเงินอย่างถูกต้องเหมาะสม

การจัดการทรัพยากรมนุษย์

 • การจัดทำแนวปฏิบัติและนโยบาย
 • การจัดการเงินเดือน
 • การฝึกอบรมพนักงาน
 • บัตรผ่านการรับรองอาชีพ
 • การประเมินเป็นระยะ
 • โปรแกรมภายนอก
thไทย